Athleta So Nice Sneaker by Seychelles, Indigo SIZE 7.5 v4